021-26204868

درسگفتار کارگاهی: زن در رمان معاصر 

مدرس: بهار کاتوزی بررسی ۶ اثر در ۶ جلسه:  •مادام بووآری؛ گوستاو فلوبر  •آناکارنینا؛ تولستوی •خانم دالووی با نگاه به اتاقی از آنِ خود؛ ویرجینیا وولف  •زن وانهاده با نگاه به جنس دوم؛ سیمون دوبووار •عاشق با نگاه به زندگی دوراس؛ مارگرت دوراس •در آمریکا با نگاه به جستارهایی درباره زن؛ سوزان سانتاگ  شروع دوره: […]