021-26204868

مجموعه فرهنگی - رسانه‌ای

پــــانــــورامــــا

یک نهاد مستقل فرهنگی است که از برگزاری رویدادها و آموزش‌های فرهنگی، باشگاه گفتگویی «تاک» و دو رسانه «آثاروما» و «بازاروما» هویت می‌گیرد.

بازاروما

رسانه تحلیلی اقتصادی

آثاروما

رسانه تحلیلی هنر و فرهنگ

تکوما

خدمات فنی و فناورانه

Our categories

فعالیت ها

گفت و گو  ویژه با شخصیت های انتخابی شما

panorama

پانوراما کجاست؟

موسسه فرهنگی – رسانه‌ای پانوراما، یک نهاد مستقل فرهنگی است که از برگزاری رویدادها و آموزش‌های فرهنگی، باشگاه گفتگویی «تاک» و دو رسانه «آثاروما» و «بازاروما» هویت می‌گیرد.

News and articles

اخبار پانوراما

photo_5965156077869841911_y (2)
امر ممنوعه؛ درنگی بر سانسور در ایران معاصر، تاک پانزدهم به تاکبانی نعمت‌الله فاضلی برگزار شد.