021-26204868

ایران؛ بمونیم یا بریم؟

📌 ایران؛ بمونیم یا بریم؟

تاک چهاردهم به تاکبانی صادق زیباکلام

چهارشنبه، ۱۷ آبان، ساعت ۱۸ برگزار شد.

 

صادق زیباکلام در تاک چهاردهم:

اولین دین هر فرد به سعادت و خوشبختی خودش است

من متعلق به نسلی هستم که خدمت به میهن برای ما خیلی مطرح بود. فکر می‌کنم نسل شما اینطور نباشد.

تصور «دین داشتن» محصول جوامع نه‌چندان پیشرفته است.